ตอบชัดค นละครึ่ง เพิ่มอีกคนละ3,000 เพื่อกระตุ้นเศร ษฐกิจ

สภาหอการค้ าแห่งประเท ศไทย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเ ทศ ครั้งที่ 39

ในหัวข้อ Connect the dots Design the future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศ รษฐกิจในอนาคต

โดยช่วงหนึ่ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน ระบุว่าหลังไทยเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่ านมา

ภาพรวมเศร ษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้น โดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศร ษฐกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะย าวไว้แล้ว

สภาหอการค้าฯ จ่อยื่นสมุดปกขาวให้นายกฯ สำหรับแผนระยะสั้น รั ฐบ าลได้เตรียมวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ไว้ 120 ล้านโดส

โดยตอนนี้ทำสัญญาแล้ว 90 ล้ านโดส และคาดว่าภายในสิ้ นปีนี้น่าจะจัดหาวัคซีนได้ครบ 120 ล้านโดส เพื่อเตรียมฉีดกระตุ้นภูมิให้ประชาชนทั่วไปและภาคเศร ษฐกิจ

ส่วนแผนระยะย าวรั ฐบ าล ได้วางแผนการเชื่ อมการลงทุนและการขนส่งทางร่าง ทั้งในระดับประเ ทศและภูมิภาค เช่น รถไฟร างคู่

ที่จะเชื่ อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และต่ างจังหวัด เพื่อให้การขนส่งเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนาเรื่องการใช้พลังงานรูปแบบใ หม่ ที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น

ขณะที่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกร รมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเท ศไทย กล่าวว่า หนี้ครัวเรือนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ ายของประชาชน

รวมถึงรั ฐบ าลควรเร่งการปลดล็ อกเรื่องแหล่งเงิ นทุนให้กับผู้ประกอบการ เช่น โครงการพักทรัพย์พักหนี้ รวมถึงการกระตุ้นเศร ษฐกิจ

ด้วยมาตรการต่ างๆ เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ยังไม่มีการใช้เท่าที่ควร ต้องปรับเงื่ อนไข

รวมถึงโครงการค นละครึ่ง ที่เสนอให้ขย ายวงเงิ นอีกคนละ 3,000 บ าท เพื่อให้มีเม็ดเงิ นกระตุ้นเศร ษฐกิจ 90,000 ล้านบ าท เป็นต้น

อ่านต่อ
error: